Image
William Branham

Dorst  (september/19-1965)

66 Er is ook een dorst naar succes. Zoveel mensen vandaag, hoe leren we voor deze dorst. We merkten net op dat ze begonnen zijn met de Universiteit. En we komen daar, en de mensen besteden duizenden dollars om hun kinderen naar school te sturen, en naar universiteiten en colleges, enzovoort, om een opleiding te krijgen. "Om succesvol te zijn in het leven", zoals men zegt. Maar nu, ik heb daar niets op tegen, dat is in orde. Maar wat mij betreft, u zou al de opleiding in de wereld kunnen krijgen, maar dan heeft u nog steeds niet het juiste succes gevonden. Dat is juist. Omdat dat alleen hier de dingen tijdelijk een beetje makkelijker voor u maakt. En er is… Maar als u sterft, zult u dat allemaal achter moeten laten, deze hele economie die we hier hebben.

Image

98 Er is een andere natuur, natuurlijk, gewoon een natuurlijke dorst in die dorst van de ziel. U zou mogen zeggen: "Broeder Branham, is die zieledorst normaal?" Ja, het is normaal dat een ziel dorst. En dat is omdat God u op deze wijze gemaakt heeft, zodat u naar Hem zou dorsten. Hij wil dat u dorst naar Hem. Nu, God heeft u zo gemaakt. Hij hoefde u niet zo te maken, maar Hij deed het. En als Hij u zo niet gemaakt had, dat u zou dorsten, dan zou u ter verontschuldiging bij het oordeel kunnen zeggen: "Ik heb nooit dorst naar God gehad." Maar er is geen verontschuldiging, u doet het wel. U zal het op één of ander richten; u zou het op uw vrouw kunnen richten, u zou het uw auto kunnen maken, u zou het iets anders kunnen maken, u zou naar de gemeente kunnen gaan en proberen het zo te bevredigen. En ik heb niets tegen het naar de gemeente gaan, maar dat is dé bevrediging niet. Het is om God te vinden, de levende God, de God des Hemels, in uw ziel, dat bevredigt dat verlangen en dorsten waar u nu naar verlangt. 99 Omdat Hij u zo maakte dat u naar Hem zou kunnen verlangen, naar Zijn gemeenschap. Nu, er is een werkelijke dorst naar gemeenschap. We houden ervan om elkaar te ontmoeten. Dat doen we vanavond. We ontmoeten elkaar hier vanavond omdat we ervan houden gemeenschap met elkaar te hebben. Waarom doen we dat? Omdat er iets in ons is dat we elkaar willen ontmoeten. Dat is gewoon normaal. En nu ontmoeten we elkaar hier op een gemeenschappelijke basis, dat is omdat we allemaal verlangen naar God. Ziet u? En dan ontmoeten we elkaar hier op deze vaste, gemeenschappelijke gronden van gemeenschap. In de gemeente hier vanavond mogen misschien vele verschillende denominationele gezichtspunten zijn, enzovoort, maar als het tot die dorst komt, kunnen we elkaar ontmoeten op een gemeenschappelijke grond, één basis: we dorsten allen. Sommigen mogen in besprenkelen geloven, de ander in dopen, en één in begieten, enzovoort; maar wanneer het komt tot de dorst naar God, dan komen we op een gemeenschappelijke basis. En God maakte ons zodat we dat zouden kunnen doen, dorsten naar Hem en naar Zijn gemeenschap. Ik weet niet iets…

Image

148 De stromen die God zendt om u te bevredigen in het natuurlijke, heeft Satan allemaal verontreinigd. Hij heeft overal zijn giftige bedwelmingsmiddel in gedaan, waar hij maar bij kon komen. Zo is het. Hij nam die grote stroom, van de kerk.149 Dat was Gods manier. Jezus zei: "Op deze rots zal ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel kunnen het niet overweldigen."150 Nu, er zijn verschillende meningen hierover. De Roomse mensen, de Katholieken, zeggen: "Hij bouwde het op Petrus." Ziet u, en als dat zo is; Petrus viel schandelijk terug. Dus dat was het niet. "Het" was zeker niet gebouwd op Petrus, Petra, de kleine rots. En de protestanten zeggen: "Hij bouwde het op Zichzelf, Jezus Christus." Niet om anders te zijn, maar ik verschil met hen van mening. Hij bouwde het nooit op één van beiden.151 Hij bouwde het op de openbaring van Wie Hij was. Hij zei: "Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, die in de hemelen is, heeft dit aan u geopenbaard." Niet door kennis! Je leerde het nooit uit boeken. Je leerde het niet door je bij een kerk te voegen. Je leerde het niet in de winkels, dat deed je niet! Maar de Heilige Geest Zelf heeft de Persoon van Jezus Christus tot je gebracht, en dan: "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen het niet overweldigen." Die heilige dorst is bevredigd in de Persoon van Jezus Christus. Daar bent u er. Dat is de zaak waarnaar we willen uitkijken, bevredig die dorst Daarmee. Juist, we ontdekken dat we dat moeten doen.152 Kennis? O! Kennis is geweldig, we vullen ons ermee, en vandaag zijn we er vol van. Maar ziet u, kennis… zoals ik onlangs zei, sprekende over dat onderwerp 'kennis'. Er stond daar een man buiten die sprak tegen een vriend van mij die daar stond, zeggende: "Als een man niet gelooft in opleiding waarom leest hij dan de Bijbel?" Zij…153 Ik dacht: "Wel, als zij niet begrijpen wat de Here Jezus zei, hoe zullen ze ooit begrijpen wat zo'n dom iemand als ik zeg?" Zij konden Hem zelfs niet begrijpen, zo eenvoudig als Hij was.

Image

159 Paulus was een knap man, maar toen hij tot Christus kwam, en de Heilige Geest ontving, ging hij naar de Korinthiërs en zei: "Ik ben nooit tot u gekomen met meeslepende woorden van menselijke wijsheid", hoewel hij het had kunnen doen. Hij zei: "Ik kwam tot u in de kracht en manifestatie van de Heilige Geest, opdat uw geloof in God zou zijn en niet in de wijsheid van een of ander mens." 160 Nu, soms maken we kerkprogramma's; ook vragen zij om hun voorganger. De gemeente kiest de voorganger, zij zeggen: "Welnu, deze voorganger heeft twee graden op de universiteit gehaald. Hij heeft vier jaar psychologie gestudeerd. Hij heeft dit, dat, en nog wat anders." En zij zullen zo'n soort man kiezen (waarom?) in plaats van een voorganger die gelooft dat Gods Woord is geïnspireerd en God is, en die het Woord zal prediken, ongeacht hoe de mensen erover gevoelen.161 Weet u, God vertelde Ezechiël: "Predik dat, of ze het nu geloven of niet. Predik het, hoe dan ook." Ziet u? Juist. Of ze het accepteren of niet, dat maakt niet uit. Zij accepteerden Jezus niet. Hij ging regelrecht door en predikte het toch. Ziet u?162 In plaats van een werkelijke herder die werkelijk het Woord predikt en gelooft in God, proberen ze het intellect binnen te brengen, de man die de beste opleiding heeft genoten, de man die op de preekstoel kan staan en maar vijftien minuten spreekt, zodat ze gauw naar huis kunnen gaan en iets anders kunnen gaan doen. Ricky kan zijn zuurstok krijgen en gaat naar buiten, en ze kunnen naar dansfeesten en dat alles gaan. En het is, o, het is gewoon niets anders dan een verbasterd bederf door opleiding. Dat is juist. Zo is het precies. Zo is het. Maar wat is het? Het bevredigt hun smaak, ziet u, het bevredigt de smaak van een werelds kerklid. Het bevredigt niet de smaak van een heilige. Hij zal elke keer het Woord nemen!163 Maar zeggen ze: "O, wel, die mensen zijn gewoon een beetje buiten zinnen. Ziet u, ze snappen het gewoon niet. Zij proberen te leven in een tijd die voorbij is."164 Is het niet vreemd! Ik kom hier in het Westen, en ontdek dat ze allemaal proberen te leven in een tijd die voorbij is, ze willen altijd iets van die ouderwetse cowboy-tijd. En ginds in Kentucky willen ze handelen als in de ouderwetse hillbilly-dagen, ze hebben er programma's van. Maar wanneer het komt tot ouderwetse godsdienst, willen ze daar niets over weten. 165 Ouderwetse dagen? Ik kwam hier in de tijd van de rodeo. Ik zag dat ze daar een grote vrouw hadden, met groen spul onder haar ogen en kortgeknipt haar, een sigaret in haar mond. Wel, als ze dat gezien hadden in die vroegere dagen, dan zouden ze gedacht hebben dat ze ergens kanker had. Ze zouden haar opgesloten hebben. Wat als uw moeder naar buiten gewandeld was, gekleed zoals u en uw dochter vandaag, wat zou er plaatsvinden? Zij zouden haar in een krankzinnigengesticht stoppen. Zeker, want ze kwam naar buiten zonder haar jurk aan! Wel, bedenk, het is dezelfde zaak vandaag. 166 De mens rot weg in zijn vlees. Als ze door de middelbare leeftijd gaan tussen de twintig en vijfentwintig jaar, zijn de hersencellen ook al aan het rotten. De mensen zijn zo geworden dat ze niet genoeg begrip meer hebben. Ze weten niet wat fatsoen betekent. Ze weten het verschil niet tussen goed en kwaad. En o, ofschoon hun opleidingsprogramma…167 Wist u dat opleiding van de duivel is? Ik kan het u bewijzen. Niet lezen en schrijven, maar ik bedoel om hun opleiding in uw gemeente te brengen.168 Waar richt communisme zich op? Wetenschap, opleiding, dat is hun god. Satan, ziet u, dat gaf hij door aan Eva. Daar houdt men nog steeds aan vast.

Image

falecom@avozdedeus.org

Image