Image

Kongeriket Norge

Kongeriket Noreg

William Marrion Branham (født 6 april 1909, død 24 desember 1965) var en amerikansk forkynner. Han tilhørte ikke noe etablert kirkesamfunn, men hadde en sitt virke spesielt innefor Pinsebevegelsen og Full Gospel Business Men.

Han blir regnet for å være den som startet den karismatiske helbredelsesvekkelsen som begynte i 1947 og fra hans tjeneste sprang det ut en myriade av andre forkynnere som ble kjent over hele verden. En historiker fra denne bevegelsen uttalte at William Branham var «en profet til vår generasjon», og en historiker fra Pinsebevegelsen skrev at «Branham fylte de største stadionene og møtesalene i verden». Bladet Full Gospel Men’s Voice, (nå kalt Full Gospel Businessmen’s Fellowship International), skrev i sitt februarnummer i 1961: «I Bibelens dager fantes det Guds menn som var profeter og seere. Men i alle de hellige nedtegnelser hadde ingen av disse en større tjeneste enn William Branham, en Guds profet og en seer, hvis fotografi er trykt på fremsiden av denne utgaven av Full Gospel Men’s Voice. Branham har blitt brukt av Gud, i Jesu Navn, for å reise opp døde!»

Fra 1947 til hans bortgang i 1965, var William Branhams tjeneste kjent over hele verden, mye på grunn av tusenvis av vitnesbyrd om helbredelser og overnaturlige hendelser rundt ham og på hans møter. I 1950 var Branham i Norge, men fikk forbud mot å legge hendene på de syke. Det var på den tiden en heftig debatt mellom evangelisten Aage Samuelsen og helsedirektør Karl Evang om Kyakksalverloven.

Om sitt spesielle kall forteller Branham om en hendelse som skjedde den 11 juni, 1933. Den dagen døpte han troende i Ohioelven nær Jeffersonville, Indiana. Mens han døpte forteller han at et klart og flammende lys plutselig kom til syne over hodet hans, og en røst talte, "Som Johannes døperen ble sendt for å være en forløper for Jesu Kristi første komme, slik er du sendt for å være en forløper for Hans andre komme!" Det neste nummeret av ‘Jeffersonville Evening News’ rapporterte hendelsen med overskriften, "Mystisk stjerne kommer tilsyne over forkynner mens han døper". Mange tilstedeværende vitnet om at dette hadde skjedd.

I mai, 1946, gikk han for seg selv for å søke Gud for meningen med sitt underlige liv. Branham forteller at mens han ba alene en natt, kom en engel tilsyne, og sa, "Frykt ikke. Jeg er sendt fra den Allmektige Guds nærvær for å fortelle deg at din merkverdige fødsel og misforståtte liv har vært for å indikere at du skal bringe en guddommelig helbredelsesgave til menneskene i verden. Hvis du er oppriktig når du ber og kan få folket til å tro deg, skal ingenting stå seg imot din bønn, ikke engang kreft. Du vil dra til mange deler av jorden og du vil be for konger og herskere og potentater. Du vil forkynne til skarer av mennesker verden over og tusener vil komme til deg for å søke råd."

Det sies at dette ble bokstavelig talt oppfylt i årene som fulgte. Hans tjeneste tok ham rundt jorden syv ganger og mange innflytelsesrike personer, blant annet et medlem av den Amerikanske Kongressen, Upshaw og Kong George VI av England, ble helbredet etter å ha blitt bedt for av William Branham.

Image 

Lyskilde over Branhams hode

Den 24 januar, 1950, om kvelden, ble et underlig fotografi tatt i Sam Houston Coliseum, Houston, Texas. William Branham var tilstede i et arrangement som var arrangert av en baptistforkynner ved navn Best, som var kritisk til Branhams tjeneste og som ikke trodde på guddommelig helbredelse i moderne tid. Da William Branham ble kalt fram på podiet, kom et lys tilsyne over hodet hans. Dette bildet var det eneste som ble fremkalt på hele filmen. Fotografen som tok bildet var innleid av Branhams kritiker, Best. Han hadde tatt en rekke bilder av Best, og kun ett av Branham. Dette ene bildet var det eneste som ble framkalt, fordi de andre var helt blanke.

George J. Lacy, etterforsker av tvilsomme gjenstander, ofte innleid av FBI I den anledning, utførte alle tilgjengelige, vitenskapelige tester på bildet. På en nyhetskonferanse uttalte han, "Etter det jeg vet, er dette den første gangen i verdens historie at et overnaturlig lys har blitt fotografert og vitenskapelig bevist." Originalen av dette fotografiet er bevart i arkivene i den religiøse avdelingen av Smithsonian Institute, Washington, D.C.

Verdensomspennende tjeneste

Som jungeltelegrafen spredte seg om mirakuløse helbredelser, begynte pastorer fra fjern og nær å invitere William Branham til å forkynne for deres forsamlinger og for å be for de syke. Det ble sagt at et overnaturlig tegn hadde blitt gitt ham for den hensikt å oppmuntre folket til å tro. Slik han selv forteller det ville et fysisk tegn i hånden hans indikere en sykdom eller helbredelse. Senere i tjenesten hans forteller han at menneskers hemmelige tanker og behov ble åpenbart for ham, noe som resulterte i tro for utfrielse for de syke. Mange begynte å se ut fra Bibelen at William Branham var ordinert til profet for å oppfylle de mange skriftsmessige profetiene vedrørende vår tid.

Kirkene kunne ikke romme folkemengdene, og møtene ble flyttet til store auditorium eller stadioner for samkjørte kampanjer i de største byene i Nord-Amerika.

Jonesboro, Arkansas – "Evening Sun" avis 12 juni, 1947.

"Mennesker fra minst 25 stater og Mexico har besøkt Jonesboro siden pastor Branham åpnet leir-møtene den 1. juni. Det totale oppmøtet i møtene vil antagelig overgå 20,000."

Helsingfors, Finland – 1950

To år før Helsingfors-kampanjen, fortalte William Branham om en visjon han hadde fått, om en gutt som ble oppreist fra de døde. Han fortalte detaljene til dem han forkynte til og ba dem om å skrive ned visjonen i permen i Biblene deres. Visjonen ble oppfylt på et ulykkessted nær Kuopio, Finland, hvor en gutt på en sykkel hadde blitt truffet av en bil og drept. Branham og hans medreisende, som kjørte i en bil, kom til åstedet og Branham spurte om de kunne fjerne lakenet som dekket kroppen. Han gjenkjente gutten for å være den samme som han hadde sett i visjonen. Han ba og barnet ble reist fra de døde.

Durban, Sør-Afrika – 1951

Møtene ble sponset av Apostolic Faith Mission, Assemblies of God, Pentecostal Holiness og Full Gospel Church of God, og holdt i elleve byer, med et samlet oppmøte på en halv million mennesker! Kirkehistorie ble skrevet den siste dagen av Durban-møtene, som ble holdt på Greyville Racecourse, hvor rundt 45,000 mennesker var samlet og flere tusen ikke fikk komme inn.

Hvordan identifiserer Branhams etterfølgere ham i Skriften?

"For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer Sitt hemmelige råd for Sine tjenere, profetene." (Amos 3,7)

De som i dag anser William Branham for å være Guds profet til endetiden begrunner dette med at Guds mønster for å tale til Sitt folk alltid har inkludert det å sende profeter. Blant bibelversene som siteres er profeten Amos, som skriver at Gud gjør "ingen ting" uten en profetisk forløper. Det faktum at Branhams tjeneste er svært omstridt og kritisert i de fleste kristne denominasjoner er heller en bekreftelse for hans "etterfølgere", som henviser til at det sjelden var en profet i Bibelen som ikke ble møtt med skepsis, forkastelse og overgrep.

Følgende skriftsteder i Bibelen blir ofte brukt til å identifisere Branhams tjeneste:

Malaki 4:5 og 6 anses for å ha en dobbel betydning, oppfylt i døperen Johannes tjeneste. Alle kristne ser på ham som forløperen for Jesu Kristi første komme, i Skriften kalt den store Herrens dag, hvor Johannes sin forkynnelse vendte fedrenes hjerter av loven til barna av den nytestamentlige nådens tid. Som det står i Jamieson, Fausset & Browns Kommentarer til Hele Bibelen, …Johannes døperen var en Elias i ånd (Lukas 1:16,17) men ikke den bokstavelige Elias (Johannes 1:21). Branhams etterfølgere hevder at Johannes, som visste at det var han det var henvist til i Malaki 4:5, også visste ved inspirasjon at han ikke oppfylte alt det som er inkludert i denne profetien: at det er en videre oppfyllelse av den.

Derfor tror de at det er en profet som vil oppfylle den andre delen av dette skriftstedet, og være en forløper for Kristi andre komme og "vende barnas hjerter tilbake til deres fedre.." Ut fra skriftstedet vil dette ifølge dem være en tjeneste som vil vende hjertene til en frafalt generasjon tilbake til Guds Ord og troen til våre apostoliske fedre før "Herrens forferdelige dag", Kristi andre komme, når han kommer som dommer.

Likeledes anses Matteus 17:10-12 for å ha en dobbel betydning. Størstedelen av dagens kristen trossamfunn er enige i at den første delen, "Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme?" "… Men Jeg sier til dere at Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke…" taler om Johannes døperen. Men mens de fleste trossamfunn lærer at følgende vers også henviser til Johannes døperen, "Jesus svarte og sa til dem: ‘Sannelig, Elia kommer først, og han skal gjenopprette alle ting." lærer Branham selv at dette taler om en fremtidig forløper som ville gå i forveien for Kristi andre komme.

William Branham’s tjeneste blir ofte delt opp i tre forskjellige stadier, som han selv refererte til som "rykk". Det første rykk: Helbredelse. Andre rykk: Profeti. Tredje rykk: Åpningen eller åpenbaringen av Guds Ord.

En gjennomgang av Evangeliene vil for mange vise at Jesu Kristi tjeneste fulgte eksakt det samme mønsteret. Første stadium: folkemengder samlet seg for å høre hans ord og for å motta Hans mirakuløse, helbredende berøring. Andre stadium: Han åpenbarte hjertenes hemmeligheter. (Johannes 4:17-18) Tredje stadium: Hans "budskap", Guds Ord som kom i kraft og som var helt i motsetning til det religiøse systemet på den tiden, fikk folkemengdene til å forlate Ham.

"Etter den tid trakk mange av disiplene Hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med Ham." (Johannes 6:66)

William Branham forteller om en visjon som Gud gav ham i desember 1962. Denne visjonen fortalte om et englebesøk som han forutsa i talen "Mine herrer, er dette tiden?" Den 28 februar 1963 sies det at visjonen og profetien ble oppfylt. Denne dagen dukket en mystisk sky opp på himmelen i Arizona. Branham forteller at dette var en formasjon av syv engler, som sammen dannet Kristi hode. Ifølge Branham var det her han fikk befalingen om å tale åpningen av de Syv Segl i Åpenbaringen. Life Magazine (17 mai 1963) trykte fotografiet av denne overnaturlige hendelsen, og beskrev det som en "Mystisk sky over Arizona." Branham var på jakt i fjellene i Arizona da dette skjedde, og vitnesbyrd fra jaktkamerater som var med ham forteller at han ble fysisk tatt opp i skyen. Vitenskapen har i ettertid undersøkt skyfenomenet, men har ikke funnet noen vitenskapelig forklaring, siden skyen ble dannet i en høyde hvor skyer ikke kan dannes, fordi det ikke er vann der.

Branhams etterfølgere i dag kan anslås til å være rundt 3 millioner mennesker verden over. Siden dette ikke er en denominasjon (et organisert kirkesamfunn) er det vanskelig å bekrefte. De kalles av kritikere for Branhamitter, men bruker ikke selv dette kallenavnet da Branham selv aldri ønsket å bli kalt for noe annet enn kristen.

 

5  Sjå, eg sender dykk Elias, profeten, fyrr Herrens dag kjem, den store og skræmelege.
6  Han skal venda fedrehjarto til borni og barnehjarto til federne, so eg ikkje skal koma og bannstøyta landet.

Profeten Malaki 4  

 

1  Og eg såg ein annan veldig engel stiga ned frå himmelen, sveipt i ei sky, og regnbogen var yver hovudet hans, og hans åsyn var som soli, og føtene hans som eldstolpar.2  Og han hadde i handi ei liti opna bok, og han sette den høgre foten på havet og den vinstre på jordi.3  Og han ropa med høg røyst, som ei løva burar, og då han hadde ropa, tala dei sju toredunane med sine røyster.4  Og då dei sju toredunane hadde tala, vilde eg til å skriva; og eg høyrde ei røyst frå himmelen som sa: Set innsigle for det som dei sju toredunane tala, og skriv det ikkje upp!5  Og engelen som eg såg stod på havet og på jordi, lyfte den høgre handi upp mot himmelen 6  og svor ved han som lever i all æva, som skapte himmelen og det som er i han, og jordi og det som er på henne, og havet og det som er i det, at det ikkje lenger skal vera nokor tid, 7  men i dei dagar då røysti av den sjuande engelen vert høyrd, når han skal blåsa i basun, då skal Guds løyndom vera fullenda, so som han forkynte for tenarane sine, profetane.

 

Johannes’ Åpenbaring 10  

Image 

falecom@avozdedeus.org