Image

Image 

Sérvia

Image

Pavlova II Korinćanima 11:1-3. (2ª Coríntios 11:1-3)

"Ali kao što je zmija svojim lukavstvom prevarila Evu, plašim se da se tako i vaše misli ne odvrate od iskrene i čiste predanosti Hristu."

I Prva Knjiga Mojsija 3:15. (Gênesis 3:15)

"I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvoga i semena njezinoga; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati."

Izvod iz propovedi William Marrion Branhama "Zmijino Seme."

Extrato da mensagem “A Semente da serpente”

21-3 Primetite. Evo šta se tu desilo. Ja verujem i ja to mogu podržati Biblijom, da je to bila zmija koja je to učinila. Zmija je ta osoba koja ne dostaje između čoveka i šimpaze, jer, slušajte, primetite ovo sada, da zmija nije bila reptil. On je bio najlukaviji (najsuptilniji) od svih zveradi u polju. Dakle, ja sam danas istražio ovu reč kroz mnoge rečnike, šta to reč suptilan (lukav) znači. To znači biti pametan, biti spretan. I najbolji prevod te Jevrejske reči "m-a-h-a-h, mahah" znači "imati istinsko znanje životnih principa." 

113 – Aqui está o que tem acontecido, eu creio, e posso sustentar isto pela Bíblia, que foi a serpente que fez isto! A serpente é aquela pessoa que falta entre o chimpanzé e o homem, porque… ouçam, observe isto agora… a serpente não era um réptil. Ele era mais sutil do que toda a alimaria do campo.114 – E hoje eu fui e apanhei dicionários de todas as partes para ver o que a palavra “sutil” significava. Significa ser inteligente, ser astuto. A melhor interpretação do hebraico m-a-h-a-h (Mahah) significa ter um verdadeiro conhecimento de princípios da vida.

21-5 Sada, hajde da to samo razmotrimo za trenutak. On je pametan, sposoban. A ipak on je nazvan zmija. Ali setite se, da je on bio najpametnija stvar koja je postojala, i sličnija ljudskom biću više nego bilo šta što je bilo u polju, najbliži ljudskom biću. On nije bio reptil. Prokletstvo je od njega napravilo reptila, on je bio… Biblija je rekla da je on bio najlepši od svih. I čak ni kletva mu nije oduzela svu lepotu, ipak najveličanstvenije boje zmije su divne. A njegova lepota i oštroumnost, čak ni kletva nije sve to uklonila. A vi se setite, da mu je Bog rekao da više neće imati noge i da će morati da se vuče potrbuške. I vi ne možete naći niti jednu kosku u zmiji koja lići na čoveka, i to je razlog sto ga je nauka izgubila. Ali ipak on je ovde.

21-7  Bog je to sakrio od očiju mudrih i ponositih i obećao to otkriti sinovima Božjim u zadnjim danima, kada sinovi Božji budu objavljeni. Kada se Božji sinovi koji su se radovali s Njim pre postojanja sveta, kada se veliko otkrivenje Božanstva i ostale stvari budu otkrile u zadnjim danima, On će onda ove stvari objaviti sinovima Božjim. Vi znate da Pismo tako uči. I ovde smo mi.To je razlog sto Bog nama otvara ove stvari. Bog dovodi Svoje sinove do objave.On izlazi izvan ograničenja ma kog ljudskog znanja, skroz do duhovnog otkrivenja i to razjašnjava.
 Nismo li mi bili poučeni ovom Biblijom, "Neka onaj ko ima mudrosti." Ne ono sto je on naučio na nekom seminaru, već ono sto on može naučiti na svojim kolenima pred Bogom, i ono što je ugodno Bogu da mu da: Božiji sinovi su postali objavljeni.

115 – Agora vamos observar isto por um momento. Ele é inteligente, astuto. Mesmo assim ele é chamado de “a serpente.” Mas recordem ele era a coisa mais inteligente que havia, e mais parecido com o ser humano do que qualquer coisa que havia no campo… mais próximo do ser humano. Ele não era réptil. A maldição o fez um réptil. A Bíblia diz que ele era o mais belo de todos.116 – Nem mesmo a maldição tirou toda a sua beleza… ainda as magníficas cores de uma serpente são bonitas. Seu encanto e sua astúcia… Nem mesmo a maldição moveu isto. Mas recordem. Deus lhe disse que suas pernas sairiam e ele andaria sobre o ventre. E você não pode encontrar nenhum osso em uma serpente que pareça com o de um ser humano, e esta é a razão que a ciência está perdida. Mas ali esta ele.117 – Deus escondeu isto dos olhos dos sábios e entendidos e prometeu revelar isto para os filhos de Deus nos últimos dias, quando os filhos de Deus seriam manifestados. Quando os filhos de Deus que regozijaram com Ele antes da fundação do mundo, quando a grande revelação da divindade e estas coisas seriam trazidas nos últimos dias. Ele manifestaria estas coisas para os filhos de Deus. Você sabe que a Escritura ensina isto. E aqui estamos.118 – Esta é a razão que Deus está abrindo estas coisas para nós. Deus está trazendo Seus filhos a uma manifestação. Ele está indo além do limite de qualquer conhecimento humano, bem dentro das revelações espirituais e trazendo isto. 119 – Não temos nós ensinado nesta Bíblia, “Aqui está para aquele que tem sabedoria.” Não o que ele aprendeu em algum seminário mas o que ele aprendeu em seus joelhos diante de Deus e o que aprouve a Deus lhe dar Filhos de Deus manifestados.

22-2  Ovde je zmija. Sada, evo šta je bila zmija. Ja ću vam dati moj opis njega.  Mi smo imali… Mi smo došli od žabe preko punoglavca, i dalje od toga, i tako dalje; i konačno stigli do majmuna, pa do šimpanze; a od šimpanze skočili odmah na čoveka. I mi se pitamo zašto. "Dakle," nauka kaže: "sada stanite; mi možemo ukrstiti ženu i majmuna sa…?… i obrnuto, čoveka ukrstiti sa šimpanzom." To neće delovati. Ukrstite ga sa ma kojom drugom životinjom: to neće delovati. Krv se neće pomešati. Uzmite njihovu krv, sve u svemu ta krv se razlikuje. Postoji jedna vrsta krvi između ovoga ovde, a oni ne mogu naći životinju. Oh, haleluja. Upravo sada počinjem da se osećam religiozno.

120 – Aqui está a serpente. Agora, aqui está o que a serpente era. Eu vou te dar a minha descrição dele.121 – Nós descemos do sapo ao girino, e assim por diante e até que chegamos ao macaco, ao chimpanzé; e do chimpanzé ali nos pulamos do chimpanzé ao ser humano. E nós queremos saber porque, “Bem,” diz a ciência “agora espere, nós podemos cruzar a mulher com o macaco e vice-versa, e o homem com o chimpanzé.” Isto não dará certo. Cruze qualquer outro animal. Isto não dá certo. O sangue não se mistura. Tome o sangue é um sangue totalmente diferente. Há algum sangue aqui no meio, e eles não podem encontrar o animal. Aleluia (Estou começando a me sentir religioso agora!)

 22-4 Primetite. Zasto? Bog je to sakrio od njih. Nema ni jedne koske u telu zmije koja liči na ljudske kosti. On je tu stvar toliko odaljio da ona ne može biti otkrivena od strane pametnih ljudi. Ja ću vam pokazati odakle dolaze ti pametni ljudi, gde je on–gde je on inače. Vidite? Ovo ne može doći kroz taj kanal. To mora doći otkrivenjem. "Ti si Hrist, Sin… Na toj steni Ja cu sagraditi Moju crkrvu, i vrata pakla nemogu Nju nadvladati nju", duhovno otkrivenje. Kako je–kako je Abel znao da ponudi jagnje umesto Kajina koji je nudio zemaljske plodove? To je bilo njemu duhovno otkriveno. Vi to ne dobijate putem seminara. Vi to ne dobijate kroz denominacije. Vi to dobijate sa neba.

 122 – Ora, Deus escondeu isto deles! Não há nenhum osso na cobra que pareça com um osso humano. Ele colocou a coisa tão distante que não pôde ser descoberto por um homem sábio.123 – Eu vou te mostrar de onde vem aquele homem sábio. Onde ele está agora. Isto não pode vir através daquilo. Isto tem que vir através da revelação. “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” “Sobre esta pedra eu edificarei a Minha Igreja, e as portas do Inferno não prevalecerão contra ela” (Mateus 6: 13-18) Revelação espiritual.124 – Como Abel soube oferecer um cordeiro em vez da oferta de Caim, os frutos do campo. Isto foi revelado a ele espiritualmente.125 – Você não obtém isto através de seminários. Você não obtém isto através de denominações. Você recebe isto do céu.

22-8 A sada, pogledajte zmiju, zmiju koja je bila na početku. Stvorimo najpre o njemu sliku. On je veliki krupan momak. On je između šipanze i čoveka. A zmija, taj đavo, Lucifer, je znao da je to jedina krv koja će se pomešati sa ljudskom krvlju. To je bila jedina osoba sa kojom je on mogao delovati… On nije mogao da deluje sa šimpanzom. Ta krv se nebi pomešala.On nije mogao da deluje sa raznoraznim stvarima. On nije mogao da deluje sa ovcom. On nije mogao delovati sa konjem. On nije mogao delovati ni sa jednom životinjom. On je morao delovati sa ovom zmijom. Hajde sada da ga pogledamo malo izbliza. Veliki moćni momak, praistorijski gigant. To je mesto gde oni nalaze te velike krupne kosti, i ja ću vam pokazati to u Bibliji. Onda, pazite veoma pažljivo. U redu. Ovaj veliki moćni momak, recimo na primer da je on bio visok oko dva metra sa velikim širokim ramenima, izgledajući upravo kao čovek. A njegova krv, nakon što se pojavila celim putem od dole, proizilazeći iz jedne životinje u drugu…

126 – Agora, observe a serpente. Esta serpente que era primeiro. Vamos desenhar um quadro dele agora. Ele é um grande sujeito. Ele está entre o chimpanzé e o homem. A serpente, o diabo, Lúcifer, sabia que aquele era o único sangue que misturaria com este sangue humano. A única pessoa com a qual ele poderia tratar. Ele não poderia tratar com o chimpanzé. Aquele sangue não misturaria. Ele não podia tratar com coisas diferentes. Ele não podia tratar com a ovelha. Ele não podia tratar com um cavalo. Ele não podia tratar com nenhum animal. Ele tinha que tratar com esta serpente.127 – Vamos apanhá-lo agora e vermos com que ele parece: Um grande sujeito, um gigante pré-histórico. É ali onde eles encontram estes grandes ossos, e eu vou te mostrar isto na Bíblia. Agora ouçam atentamente. Este grande sujeito… digamos que ele tinha dez pés (aproximadamente três metros e meio) de altura. Grandes ombros, parecia exatamente com um homem. E seu sangue, depois de descer, coincidiu com o dos outros animais.

23-2  Vi možete ispitati životinje. One su nastavile da dobijaju sve visi nivo krvi, visi nivo zivota, visi nivo razvoja, dok se to nije došlo do oblasti čoveka. Ali zadnja spona koja je vezivala ovo ovde je bila odsečena. Koliko od vas zna da nauka ne može naći tu kariku koja nedostaje? Svi vi to znate. Zašto? Ovde je on, zmija. Ovde on je bio veliki momak. A đavo je došao dole. Sada, on je rekao: "Ja mogu da je inspirišem." Dakle, kada vi idete da posmatrate žene i njihove kretnje, setite se vi ste pomazani od đavola, sem ako to nije vaša vlastita žena. Primetite. Dakle, đavo je dosao dole i ušao u zmiju, i on je pronašao u Edemskom vrtu Evu kako je gola. I on je počeo da joj govori o plodu iz sredine, iz "središta" što znači "sredina" i tako dalje. Vi to možete razumeti u ovom izmesanom slušateljstvu. I on je rekao: "Dakle, to je ugodno. To je lepo za oči."

128 – Você pode cruzar animais. Eles continuam tendo sangue superior, uma forma de vida superior, uma forma superior, até que chega ao estado do homem. Mas a última conexão aqui foi cortada. Quantos sabem que a ciência não pode encontrar o elo perdido? Todos vocês sabem disto. Por que? Aqui está. A serpente.129 – Aqui estava um grande sujeito. E o diabo desceu. Ele diz, “Eu não posso inspirar.” Agora quando você vai pela aparência das mulheres e ações das mulheres recorde que você esta ungido pelo diabo se não é a sua própria esposa: Agora o diabo desceu e entrou na serpente e ele encontrou a Eva no Jardim do Eden nua. E isto fala a respeito do fruto no “meio” e “meio” significa centro e assim por diante. Vocês compreendem em uma congregação mista. E ele disse agradável bom aos olhos.”

23-4  Šta je on učinio? On je počeo da vodi ljubav sa Evom. I on je sa njom bio kao da joj je muž. I ona je videla da je to ugodno, tako da je ona otišla i ispričala njenom mužu; ali ona je već začela sa Sotonom. I ona je rodila svog prvog sina cije je ime bilo Kajin, Sotonin sin. "Sada," vi kažete: "to nije tako." U redu, mi ćemo upravo saznati da li je to tako ili ne. "I Ja ću staviti neprijateljstvo između tvoga semena i zmijinog semena." Molim? Zmijinog semena. Ona je imala seme, i on je imao seme. "I ono će ti gaziti glavu, a ti ćeš ga za petu ujedati. Reč "gaziti" ovde znači "načiniti ispaštanje ili izmirenje." Dakle, tu se nalazi vaše zmijino seme. Dakle, primetite takođe da se ovde pojavljuju ta dva čoveka. Dakle, ova zmija, kada je on tamo stajao… Ovaj veliki moćni gigantski momak je stajao tamo. On je bio kriv za učinjenu preljubu sa Adamovom ženom. U čemu greh danas prebiva? Šta čini danas da stvari budu onakve kakve jesu? (Sada, ja–ja… Siguran sam da možete da razumete o čemu ja govorim.)

130 – O que ele fez? Ele começou a fazer amor com Eva. Ele viveu com ela como um marido. E ela viu que isto era agradável então ela foi e falou com o seu marido mas ela já estava grávida de Satanás. E ela trouxe o seu primeiro filho o qual o seu nome era Caim o filho de Satanás.131 – “Agora,” você diz, “Isto é errado.” Está bem nós logo descobriremos se está errado ou não. “E porei inimizade entre tua semente e a semente da serpente.” (Gên. 3:15) O quê? A semente da serpente. Ela tinha uma semente e ele tinha uma semente. “E lhe ferirá tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.” Ferir significa fazer uma redenção.132 – Agora aí está a tua semente da serpente! Agora observe aqui vem estes dois homens.133 – Agora esta serpente, quando ele se colocou ali… Este grande sujeito gigante se levantou. Ele foi culpado de ter cometido adultério com a esposa de Adão. Onde está o pecado hoje? O que faz as coisas serem da maneira que são hoje? (Agora sem dúvida você pode apanhar aquilo que estou falando).

23-8 I tamo je on bio. I kada je on to učinio, Bog je rekao, počinjući da doziva Adama i Evu. I on je rekao: "Ja sam go." A On je rekao: "Ko ti je rekao da si go?" Onda su oni počeli–kao u vojsci, prebacivati krivicu jedno na drugog.Reako je: "Pa, žena koju si mi dao je to učinila. Ona je bila ta koja me je navela." A ona je rekla: "Zmija mi je dala jabuku." U redu, propovedniče snađi se sada. Ona je rekla: "Zmija me je zavela." Da li znate šta reč zavesti znači? Znači: "uprljati." Taj…?.. Đavo joj nikada nije dao jabuku. "Zmija me je prevarila." A onda je došla kletva.

E quando ele fez. Deus começou a chamar a Eva e a Adão. E ele disse: “Eu estava nu.”134 – Deus disse: “Quem te disse que você estava nu?” Então eles começaram como no exército a passar a responsabilidade para o outro.135 – Ele disse, “Bem a mulher que Tu me deste foi quem o fez. Foi ela quem me persuadiu!”136 – E ela disse. “Foi a serpente Quem me deu uma maçã.” Está bem pregador fique consigo mesmo. Ela disse: “A serpente me enganou.” Você sabe o que significa “enganar”? Significa deflorar. O diabo nunca lhe deu uma maçã: “A serpente me enganou.” Então a maldição veio.

 falecom@avozdedeus.org

Image